• Home
  • ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED

ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED

TANTSU- JA MOEKOOLI MAX MODA

 

ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

1. ÕPPETÖÖ

 

1.1 Õppeaasta on jagatud kaheks perioodiks ja sõltub õpperühma astmest

–      eelkooli rühmad õppekava järgi õppivad õpilased: 1. september kuni 20. juuni

–      algkooli, keskkooli, vanemkooli ja täiskasvanukooli osakonna rühmad: 1. august kuni 20. juuni

Lisaks on ettenähtud täiendkoolitus, mis algab 10. juulil ja lõpeb 31.juulil (või vastavalt kokkuleppele). Täiendkoolitusel osalemine annab järgmisesse rühma üleviimisel eelise.

1.2 Õppetöö viiakse läbi aadressil Estonia pst 5A, Tallinn.

1.3 Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega.

1.4 Rühmade moodustamisel arvestatakse õpilase vanuse, ettevalmistuse ja õpilase sooviga harjutada suurema koormusega. Üleminek ühelt astmelt teisele toimub vastavalt õppekavale.

1.5 Õppeaasta loeb lõpetamata, kui kooliõppur ei ole selle aja jooksul sooritanud vastavaid arvestuseid või eksameid.

2. ÕPPEMAKS

 

2.1 Koolis õppimine on tasuline. Õppemaks ja õppetegevuse periood on sätestatud Õppelepingu (edaspidi ÕL) punktis 2.1.

2.2 Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt MTÜ Teater MAX MODA arvelduskontole EE082200221026449576, SWEDBANK. Selgitusse märkida arve number, õpilase nimi ja perioodi mille eest tasutakse.

2.3 Õppemaksu suurus on märgitud arvel, mille koostab kooli juhatuse liige ja saadab õpilase esindaja avalduses märgitud e-posti aadressile. Juhul, kui Õpilase esindaja ei ole tavapärasel ajal MTÜ Teater MAX MODA saadetud arvet kätte saanud, kohustub ta koheselt teavitama sellest MTÜ TEATER MAX MODA, vastasel juhul loetakse arve Õpilase esindajale kättetoimetatuks.

2.4 Õppemaksu tasumise tähtajaks on iga kuu üheksandaks kuupäevaks. Kui Õpilase esindaja mingil põhjustel soovib maksetähtaega muuta, tuleb tal esitada Tantsu- ja Moekooli direktorile kirjaliku avalduse, kus on märgitud soovitav õppemaksu tasumise kuupäev.

2.5 Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt Lepingus ettenähtud õppekavale. Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse, workshop´ide, esinemiste ja võistlustegevusega või teised seotud kulusid.

2.6 Juhul, kui õppur tegi enda koolieksamit rahuldamata, on tal õigus sooritada eksam uuesti vastavalt kokkulepele MTÜ Teater Max Moda juhatusega lisatasu eest.

2.7 Õppetegevuse eest väljaspool ÕL p.2.1. sätestatud perioodi tasutakse täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele.

2.8. Vastavalt MTÜ Teater MAX MODA õppekavale (120657, 130861), suvine treeninglaager, mis toimub suveajal on kuhustuslik alates kaheksandast eluaastast. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma laagriettemaksu ÕL. Punkt 2.2. kahekümne kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmist, lisaks vastava esitatud arvele (iga aasta septembrikuus).  MTÜ Teater MAX MODA arvelduskontole EE712200221058940823, SWEDBANK.

2.9 Juhul, kui õpilane ei võta osa õppetööst augustis või võtab õppeaasta jooksul vähemalt ühe kuu õppepuhkust, on lapsevanem kohustatud tasuma kohamaksu 60,00 EUR.

2.10 Juhul, kui õppemaks ei ole tasutud arves määratud maksetähtajaks, on juhatusel õigus arvestada viivist 2% päevas järgmise arve väljastamisel.

2.11 Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis kinnitab MTÜ Teater MAX MODA juhatus.

 

2.12 Õppemaksu tasumine õpilase haigestumise korral

2.12.1 Kui õpilane puudub haiguse tõttu, siis lapsevanem maksekohustus ei muutu.

 

2.13 Õppemaksu maksete lõpetamine

2.13.1 Õpilase esindaja on vabastatud õppemaksu tasumisest hetkest, kui on esitatud „Lahkumise avaldust” kooli direktorile ja vormistatud Lepingu lõpetamine ÕL p.2.10.

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

3.1 Õpilase õigused ja kohustused

3.1.1 Õpilasel on kõik EV seaduse, kooli põhikirja ja teiste dokumentidega antud õigused.

3.1.2 Õpilane on kohtustatud täitma kooli dokumentidega õpilasele pandud kõiki kohustusi.

3.1.3 Tantsu- ja Moekooli MAX MODA õpilane on kohustatud esindama kooli võistlustel.

3.2 Õpilase esindaja õigused ja kohustused

3.2.1 Õpilase esindaja on kohustatud tasuma lepingus ettenähtud korras õppemaksu.

3.2.2 Õpilase esindaja on kohustatud teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja õpilase isikuandmetes

3.2.3 Õpilase esindaja on kohustatud informeerima kooli õppetegevuse koordinaatorit õpilase puudumise põhjustest.

3.2.4 Õpilase võib koolist välja arvata Õpilase esindaja soovil. Sellekohase avalduse esitab Õpilase esindaja Tantsu- ja Moekooli direktorile ÕL p.2.10.

3.2.5 Õpilase esindajal on õigus koolile tasutud õppemaksu summa enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse §26.

3.2.6 Õpilase esindajal on õigus saada informatsiooni õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta.

3.3 Tantsu- ja Moekooli MAX MODA õigused ja kohustused

3.3.1 Kool kohustub organiseerima ja läbiviima õppetööd vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteemis) registreeritud õppekavale.

3.3.2 Kool on kohustatud informeerima õpilase esindajat kolme tööpäeva jooksul, kui kooli juhatuse otsusel on sisse viidud muudatused dokumendis “Õppelepingu Üldtingimused”.

3.3.3 Koolil on õigus õpilane koolist välja arvata juhul, kui õpilane rikub süstemaatiliselt kooli põhikirja; puudub põhjuseta õppetööst ja/või treeningutest pikema aja vältel; või kui õpilase ühe kuu õppemaks on tasumata.

3.3.4 Kool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse §57´lõike 6 alusel.

 

 

 4. MUUD TINGIMUSED

4.1 Kooli põhikirja ja teisi dokumente, mis panevad Pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena.

4.2 Lepingu muutmiseks on vajalik Poolte vaheline kirjalik kokkulepe.

4.3 Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mitte saavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. LEPINGU KEHTIVUS

5.1 Leping jõustub hetkest, kui õpilase esindaja esitab õpilase sisseastumise avalduse kooli juhatusele. Õpilase esindaja on kohustatud tutvuma Õppelepingu üldtingimustega.

5.2 Kooli juhatusel on õigus teha lepingus muudatusi üks kord õppeaasta jooksul.

5.3 Leping lõpeb:

5.2.1 Õpilase väljaarvamisega koolist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 3.2.4

5.2.2 Õpilase väljaarvamisega koolist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 3.3.3

5.2.3 Kooli tegevuse lõpetamisel.

5.4 Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Koolile ja Õpilase esindajale jääb üks eksemplar.

 

 

Selles informatsioonis sisalduv teave on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võib kasutada vaid informatsiooni omanik (Edaspidi MTÜ Teater Max Moda/Tantsu- Ja Moekool Max Moda). Informatsioonis sisalduvat teavet ei tohi ilma omaniku selgelt väljendatud loata edasi kasutada ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele edastada enda eesmärgi kasutamiseks.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.
Info vanematele
error: Content is protected !!